Condicions generals

ENTREGA DE L’EMBARCACIÓ
L’arrendatari recollirà l’embarcació objecte del present contracte en el lloc i data d’inici previstos, amb tot l’equipament de navegació i seguretat. S’entrega amb el dipòsit de carburant ple i així haurà de ser retornada. (entregar tiquet) El preu pactat no inclou el carburant utilitzat (*) ni les tarifes d’amarres a ports diferents del lloc de base.

RETORN DE L’EMBARCACIÓ
L’arrendatari es compromet a tornar l’embarcació objecte del present contracte: en el lloc, data i hora que figuren a les condicions particulars i en el mateix estat de conservació i neteja que en l’entrega. La devolució de l’embarcació en un lloc diferent de l’estipulat en el contracte, implicarà per l’arrendatari el pagament de les despeses de retorn de l’embarcació al lloc establert i els dels amarres en el port de trànsit. L’arrendatari serà responsable i corren a càrrec seu qualsevol material o equipament que falti o estigui inutilitzable en el retorn de l’embarcació.

ASSEGURANÇA
A tot risc: cobreix danys a l’embarcació (casc+motor), ocupants i a tercers, dins dels termes de dita pòlissa de la que es troba a bord una còpia. I eximeix l’arrendatari de responsabilitat econòmica sempre que el sinistre quedi cobert dins de les estipulacions de la pòlissa.

L’arrendatari serà sempre responsable quan els danys resultin d’actes delictius,dolosos o negligents per part seva.

Sense assegurança: el llogater assumeix tots els danys que resultin d’accidents durant la navegació i diposita 300€ extra a la fiança ja establerta de 300 € (total 600 €).

RESTRICCIONS D’US DE L’EMBARCACIÓ
En compliment de les normes generals de navegació, amb cura exigible a tot bon navegant i mai sense vigilància o ben amarrada a port. Únic ús per navegació d’esbarjo amb estricte compliment de l’actual normativa vigent marítima i duanera dins la zona autoritzada pel títol de navegació del patró i de la categoria d’embarcació.

L’arrendatari i en el seu cas el patró seran els únics responsables de qualsevol incompliment de la legislació durant l’arrendament, i l’arrendatari estarà obligat a reemborsar a l’arrendadora per qualsevol sanció, taxa o qualsevol penalització per causa imputable a l’arrendatari o patró arrendatari. A part de la clàusula penal vindrà obligat l’arrendatari a indemnitzar a l’arrendadora, en concepte de danys i perjudicis, en l’import dels arrendaments posteriors que tingués convinguts i es perdessin, i dels possibles danys ocasionats a tercers.

Prohibit: animals i calçat no nàutic i superar el nombre màxim d’ocupants permesos.

PAGAMENT
Amb reserva prèvia: el 40% del total del lloguer ha estat abonada.En el moment de fer el contracte el 100% del lloguer.  En cas que no sigui així, la reserva quedarà anul·lada i l’arrendatari perdrà la quantitat entregada com a penalització lliurement acceptada, i la part arrendadora podrà disposar lliurement de l’embarcació.

PENALITZACIONS
a) retard:  devolució: 30 min./40€, 1h/80€ i 2h/150€ o qualsevol quantitat que es correspongui de les pèrdues generades per dia que s’excedeixi el termini, en concepte de clàusula penal, lliurement pactada i acceptada per l’arrendatari.

b) neteja: 30€ per deixar deixalla, restes d’aliments, excés de sorra o brutícia vària.

c) combustible : 20€ de penalització + el cost de la gasolina que manqui. (*)

(*) Carburant: Excepte en embarcacions que no requereixen de Llicència Nàutica (carburant inclós)

FIANÇA
Import de 300 €: serveix per cobrir qualsevol concepte que generi un deute de l’arrendatari o patró envers l’arrendadora per l’embarcació o equipament inventariat: danys i desperfectes, pèrdua d’objectes inventariats, sancions, taxes, retards en la devolució al termini del contracte, la franquícia de l’assegurança, la pèrdua de valor en el cas de sinistre total etc. La fiança es fa efectiva just abans d’embarcar amb la signatura d’inventari i contracte de lloguer.  Es restitueix en el moment del retorn de l’embarcació, una vegada fetes les comprovacions pertinents de l’embarcació i del seu equipament per part de Begur Boats S.L.

L’arrendador s’eximeix de tota responsabilitat per dany o pèrdua dels objectes personals de l’arrendatari.

REMOLCS I ACCIDENTS. AVARIES.
L’arrendatari haurà de comunicar a l’arrendadora qualsevol incident, accident o col•lisió esdevinguts durant el període de lloguer. Només remolcar altres embarcacions o deixar-se remolcar en veritable cas d’emergència. El cost del salvament és a càrrec de l’arrendatari excepte en casos d’avaria mecànica sense responsabilitat per la seva part. Si ha intervingut en l’incident una altra embarcació l’arrendatari haurà de facilitar totes les dades d’aquella (nom, matrícula, marca, model, propietari o arrendatari, patró, assegurança, etc.) per tal de poder fer la comunicació de sinistre i l’oportuna reclamació si s’escau.

En cas d’avaria mecànica l’arrendadora només es farà càrrec de la reparació de les que li hagin estats consultades ni hagi autoritzat.

POLÍTICA DE CANCEL·LACIÓ
– Amb avís abans dels 20 dies de la data de lloguer: l’import de la reserva estarà disponible per a una altra reserva a Begur Boats S.L.
– Amb avís després dels 20 dies de la data de lloguer: l’import de la reserva queda com a indemnització a Begur Boats S.L.
Les reserves es cancel·len si els clients no es presenten després de tres hores des del començament del lloguer sense avís previ a Begur Boats S.L.
La bandera vermella o les condicions climàtiques adverses són circumstàncies no imputables a Begur Boats S.L.

SUBMISSIÓ LEGAL EXPRESSA
Per qualsevol litigi derivat de la interpretació o aplicació d’aquest contracte ambdues parts es sotmeten de manera expressa a la competència territorial dels Jutjats de La Bisbal (Girona).

Per a qualsevol consulta o reclamació recorda que pots trobar-nos en la Cala d’Aiguafreda s/n. 17255, Begur, Girona, Espanya o be trucant al +34 972 759 493.

Dades Fiscals / Empresa: Begur Boats SL
NIF: B-64175839
C/ Doctor Juyent núm 5 entr. Porta 7
08500 Vic – Barcelona – Espanya